vtek logo.JPG

Beste klanten en bezoekers, hieronder vindt u onze prijzen en voorwaarden:

Uurtarief:

Particulieren & gezinnen:
Eerste uur aan huis < 20km: 70 euro, per volgend kwartier: 15 euro. (60€ / uur) Zowel voor installaties als herstellingen
Het eerste uur aan huis wordt steeds volledig aangerekend.

PC Binnenbrengen: 12.5 euro per kwartier / 50 euro per uur. Dit geldt enkel als uw uw PC zelf binnenbrengt, niet bij ophalingen.
De bovenstaande prijzen zijn inclusief 21% BTW

Kmo’s en bedrijven:
Wij proberen bedrijven, KMO’s e.d. steeds voorrang te geven zodat een informatica panne uw zaken zo min mogelijk verstoort.
Ter plaatse:  Eerste uur ter plaatse: 65 euro per uur excl 21% BTW.
14 euro per kwartier voor de opeenvolgende kwartieren (56 euro per uur) excl 21% BTW

PC binnenbrengen: 12,5 euro per kwartier excl 21% BTW

Dringend tarief:
Aan huis: eerste uur 100 euro, volgende kwartieren 25 euro per kwartier.
Het Dringend tarief is van toepassing wanneer er wordt gevraagd meteen langs te komen zodat onze huidige werkzaamheden onderbroken moeten worden en afspraken herzet moeten worden. Alsook voor interventies gevraagd na 21h ’s avonds en voor 10 ’s morgens.

Hulp op afstand:
15 min: 20 euro
30 min 35 euro
60 min: 50 euro
Langer: 12,5 euro per kwartier

Verplaatingsn:

0- 20km enkel: 30 €
20 - 50km enkel: 45 €
Verder dan 50km enkel: 0,6€ / km

 

Algemene voorwaarden VTEK Systems


1.Prijzen, aanbod en bestellingen
Getoonde prijzen zijn exclusief BTW, taxen, transportkosten, montage, installatie en instructie.
Onze prijzen, zoals opgegeven in onze offertes, hetzij als eenheidsprijzen of als forfaitaire prijzen, werden vastgelegd op basis van de tarieven, officiële koersen, wedden en sociale lasten geldig op de datum van de opstelling van de offerte. Zij zijn steeds herzienbaar door onze firma en zelfs zonder het voorafgaandelijk akkoord van de klant, indien de marktprijzen of de parameters voor hun berekening op het ogenblik van de facturatie, met minstens 5% gestegen zijn. Ze zijn louter informatief.

Offertes van VTEK Systems zijn steeds vrijblijvend, niet bindend en zolang de voorraad strekt.


2.Afzien van aankoop
Indien de klant na bestelling wenst af te zien van een aankoop, moet dit zo spoedig mogelijk gemeld worden. De klant kan een geleverd toestel steeds, liefst in ongeopende en onbeschadigde verpakking terugbrengen. Het toestel mag dan absoluut niet gebruikt zijn. Er is echter een uitzondering voor geopende software paketten, gebruikte laptop batterijen, geopende inkt cartridges en andere verbruiksmaterialen. Deze kunnen niet teruggebracht na aankoop.

Speciale bestellingen zoals servers, high end videokaarten, high end processoren, beamers, high end printers en andere toestellen of andere onderdelen die buiten een standaard dagelijks leveringspatroon vallen, kunnen enkel worden geannuleerd na een betaling van 20% restocking onkost.

3. Leveringen en leveringstermijn
Elke termijn van levering, indien deze vermeld wordt, wordt slechts op indicatieve wijze aangeduid, en laattijdigheid in de levering of uitvoering laat aan de klant niet toe schadevergoeding te vorderen, evenmin om zijn betalingsverplichtingen op te schorten. De tijdelijke opschorting van de werken door overmacht, brengt van rechtswege en zonder schadevergoeding met zich dat de oorspronkelijk voorziene uitvoeringstermijn verlengd wordt met een periode gelijk aan de opschortingtermijn, te vermeerderen met de tijd die nodig is om de werken weer op te starten.


4.Aansprakelijkheid.
VTEK Systems is niet aansprakelijk voor het verlies, de diefstal, het waardeverlies of de beschadiging van door de klant aan ons toevertrouwde materialen of werken van welke aard ook, met het oog op hun aanpassing, verbouwing, restauratie of welke andere manipulatie ook aan onze firma gevraagd, en dit zowel op als buiten de bedrijfslokalen, alsmede tijdens het transport of de plaatsing ervan. Partijen komen uitdrukkelijk overeen dat de verplichtingen van onze firma een inspanningsverbintenis en geen resultaatsverbintenis uitmaken. In geen geval zal VTEK Systems aansprakelijk kunnen worden gesteld voor haar eigen fout of nalatigheid of deze van haar aangestelde, zelfs in geval van grove fout, schuld of opzet, enkel behoudens indien de overeenkomst of de Wet uitdrukkelijk en op dwingende wijze in bepaalde aansprakelijkheden voorzien.
VTEK Systems kan niet aansprakelijk gesteld worden voor data verlies of beschadiging. Van software dient de klant steeds de nodige werkende originele media te bezitten,voor eventuele herinstallatie.


5. Eigendomsvoorbehoud
Alle goederen, materialen en benodigdheden, als mede de uitgevoerde werken zelf, blijven eigendom van VTEK Systems tot aan de integrale betaling van onze facturen in hoofdsom en aankleven (eigendomsvoorbehoud). Dit geldt evenzeer indien de werken, levering, goederen of materialen van VTEK Systems slechts een onderdeel uitmaken (bijzaak) van een groter geheel (hoofdzaak) waarvan de eigendom of gedeelten hiervan niet aan VTEK Systems zou toebehoren.VTEK Systems wordt automatisch eigenaar van niet opgehaalde goederen na een periode van drie maanden.

6. Backup diensten
VTEK Systems onderhoudt Backup servers zodat klanten via een client toepassing op de computer backups naar onze servers kunnen sturen. Vtek Systems kan helpen met de configuratie van de client, de klant is echter volledig verantwoordelijk voor het monitoren van hun eigen backup, het behouden van de juiste encryptiesleutels en het ingrijpen bij foutmeldingen. De klant is verplicht om op regelmatige basis na te kijken of alle bestanden, mappen en toepassingen in de selectie zit waar de backup-client een backup zal van nemen. Wij adviseren zeer sterk om minstens jaarlijks een restore test uit te voeren van alle data om de integriteit ervan te waarborgen.
VTEK systems zal zorgen dat de backend servers onderhouden worden en klaar voor backups van klanten te ontvangen. De klant is verantwoordelijk voor het goed werken van de backup client op diens computer of NAS.
VTEK Systems kan in geen geval verantwoordelijk gesteld worden voor foute configuratie van de backup client, voor verloren gegenens, voor fouten in het systeem. WIj monitoren onze servers regelmatig op goede werking.

7. Betalingsmogelijkheden.
Alle facturen dienen contant of via overschrijving betaald te worden uiterlijk op de vervaldatum die op de facturen vermeld staat. Een factuur wordt pas als voldaan beschouwd als deze volledig betaald wordt via de aangegeven betalingsmogelijkheden.

Kortingen op facturen worden slechts toegekend als deze uitdrukkelijk op de factuur vermeld worden.

Wanneer dit niet het geval is, zal een administratieve kost van €75 (of 15% bij een hoger bedrag dan 1000€) aangerekend worden.


8.Garantie
VTEK Systems geeft ten aanzien van het geleverde materiaal een zogenaamde 'carry-in'- garantie op fabricage- en materiaalfouten, met uitzondering van laptops, PDA’s, monitoren, printers, luidsprekers en geluidskaarten in retail vorm evenals verbruiksmaterialen zoals papier, linten e.d. of het verlies van informatie van de apparatuur .
De garantie voor de producten van VTEK Systems die zijn voorzien van serienummers, worden kosteloos omgeruild of opgestuurd naar de fabrikant, indien binnen 12 maanden na datum van aankoop door VTEK Systems een fabricage- of materiaalfout wordt geconstateerd. Defecte producten dienen steeds in de originele verpakking met bijhorende toebehoren en met het originele factuur worden teruggebracht Met betrekking tot producten van derden is VTEK Systems tot geen verdere garantie gehouden dan die welke zij van haar leverancier heeft verkregen of welke de leverancier rechtstreeks aan de eindgebruiker verleent.
De garantietermijn is steeds 12 maanden na aankoop met uitzondering van bijzondere overeenkomsten. Door reparatie en/of vervanging gaat de garantietermijn niet opnieuw lopen.
Wanneer er sprake is van ondeskundig gebruik, verkeerd aansluiten, verkeerde netspanning, blikseminslag, beschadiging door inwerking van vocht of andere oorzaken die buiten de invloedsfeer van VTEK Systems liggen, komt de garantie te vervallen. De garantie strekt zich nooit uit tot vergoeding van kosten of schade doordat de koper zelf wijzigingen of reparaties aan de producten heeft verricht of op onzorgvuldige of onoordeelkundige wijze de producten beschadigd heeft. Bij beschadiging van de garantie zegel of onoorkundig gebruik vervalt elke vorm van garantie. Alle binnen komende materialen worden gecontroleerd op fysieke beschadigingen.


9. Toepasselijkheid
Al onze overeenkomsten worden beheerst door het Belgische recht. Wanneer de klant een natuurlijk of rechtspersoon is die uitsluitend voor niet-beroepsmatige doeleinden, de producten of diensten vererft of gebruikt, worden alle betwistingen voortvloeiend uit onderhavige overeenkomst beslecht voor de rechtbank van de woonplaats van de consument. In alle andere gevallen kunnen zij enkel beslecht worden door de rechtbank van Leuven.

Voor het overige en voor zover niet in strijd met de wetgeving terzake, zijn de algemene voorwaarden toepasselijk.